UniKey 4.3 Release

Ngày 23/6/2018: Phát hành bản 4.3 RC1 với những cập nhật quan trọng.

  • Gắn chữ ký điện tử có chứng thực trong chương trình UniKeyNT.exe. Kể từ phiên bản này, các bạn luôn có thể kiểm tra để chắc chắn mình dùng UniKey sạch, không bị sửa đổi. Xem hướng dẫn về chứng thực UniKey tại đây.
  • Sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trong một số trang web trên trình duyệt Edge.
  • Sửa lỗi xóa bảng gõ tắt.
  • Cải tiến tính năng gõ tắt:
    • Tăng kích thước tối đa bảng gõ tắt lên 8000 mục.
    • Thêm tùy chọn bật/tắt tính năng tự động đổi chữ hoa/thường khi gõ tắt.

Download UniKey 4.3 RC1

Ngày cập nhật: