UniKey 4.3 RC3 Release

Ngày 2/7/2018: Phát hành bản 4.3 RC3 - sửa các lỗi với browsers (Chrome, Edge, Firefox) và Excel.

Đã sửa được lỗi không xóa/thay hết chữ khi có từ gợi ý trong trong các chương trình:

  • Ví dụ lỗi: [sang] + [s] = [saáng]
  • Đã sửa hoàn toàn cho Excel, Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer.
  • Chú ý: Bản 4.3 RC2 phát hành ngày 1/7/2018 có lỗi không gõ được trong Edge. Bản 4.3 RC3 đã khắc phục lỗi này.

Download UniKey 4.3 RC3

Ngày cập nhật: