UniKey 4.6 RC2 Release

  • Ngày 29/9/2023: Phát hành bản 4.6 RC2, bổ sung kiểu gõ Telex giản lược vào danh sách các kiểu gõ có sẵn.
    • Với Telex giản lược, bạn gõ chữ W ở đầu từ mà không bị đổi thành ư.
    • Kiểu gõ này cũng không xử lý các phím [].
  • Trước đây kiểu gõ này chỉ được đặt trong các kiểu gõ mẫu, có tên là Simplified Telex khi bạn chọn kiểu gõ Tự định nghĩa trong phần Tùy chọn của UniKey.

Download UniKey 4.6 RC2

Ngày cập nhật: