UniKey 4.5 RC1 Release

Ngày 24/8/2023: Phát hành bản 4.5 RC1 với nhiều cải tiến và sửa lỗi.

  • Sửa các lỗi liên quan đến việc lưu trữ và nạp file gõ tắt.
  • Cải tiến UI để thể hiện tốt hơn trên màn hình phân giải cao.
  • Thay icon UniKey trên thanh trạng thái Windows.
  • Không tự động thêm bàn phím tiếng Việt trong Windows.
  • Không tự động tạo shortcut.

Download UniKey 4.5 RC1

Ngày cập nhật: